Author Information

Alok Kumar

Ashok K Bhatnagar

A V Moharir

Bhagyalata Pataskar

Prof. B.B. Lal

Choodamani Nandagopal

GB Deglurkar

Dr. Hema K. Kshirsagar

Jayant N Bhole

Korada Subrahmanyam

Kashyap R L

Kshitij Patukale

Srinivasan Kalyanaraman

img2

Lata Dani

Phillip Charles Lucas

MICHEL DANINO

Gururaj S Mutalik

Manisha Pravin Shete

Dr. M.A. Jayashree

Sri.M.A. Narasimhan

Dr. Prabhakar Apte

Raghu Ram

Ramanujam Parankusham

Robert Arnett

Sampadananda Mishra

Soumya Chavan

Shivani Sheeba V

Dr. Stephan Knapp

Udayan Indurkar

Usha Gadkari

Vaishnavi Rao

Vinay P

Vinod D. Deshmukh

Narahari Achar

Koenraad Elst

Tanmay J Bhole

BVK Sastry

Shankar B. Chandekar

Supriya Sahasrabuddhe

Bhushan Patwardhan

Girish Tillu

Alex Hankey

Sadhana Lele

Prabhu CSR

Dr. K. K. Kshirsagar